Algemene voorwaarden bij de uitvoering van advies- en opleidingsopdrachten

Onderwerpen

 1. Grondslag offertes
 2. Terbeschikkingstelling informatie
 3. Betrekken van derden
 4. Tarieven en kosten
 5. Betalingsvoorwaarden
 6. Wijziging van opdracht
 7. Duur en aflsuiting opdracht
 8. Tussentijdse beëindiging opdracht
 9. Annulering, verplaating en wijziging
 10. Overmacht
 11. Intellectueel eigendom
 12. Vertrouwelijkheid
 13. Klachten en aansprakelijkheid
 14. Toepasselijk recht
 15. Geschillenregeling
 16. NRTO Gedragscode

Voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering tussen CrisisProfs en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De overeenkomst van de opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

1. Grondslag offertes

Offertes van CrisisProfs zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

CrisisProfs zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

CrisisProfs staat in voor de integriteit van haar handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient haar professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelwijze aan te spreken indien deze zich niet als goed opdrachtgever gedraagt.
Op onze offertes alsmede op ons privacy reglement is de “NRTO gedragscode van toepassing, zie hiervoor de volgende link: NRTO Gedragscode.

2. Totstandkoming van overeenkomst en terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.

De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende overeenkomst van opdracht en de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die CrisisProfs nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van CrisisProfs betrokken (zullen) zijn.

Als CrisisProfs daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie CrisisProfs kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax-, print-, en/of datanetaansluiting.

3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

CrisisProfs wordt geleid door mw. C.A.T. Hahn-Legeland. Zij bepaalt per opdracht de samenstelling van het team. CrisisProfs houdt hierbij rekening met de specifieke opdracht en de beschikbaarheid van de teamleden.

CrisisProfs kan de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

4. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn inbegrepen de administratiekosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

5. Betalingsvoorwaarden

De tarieven worden in de offerte exclusief en inclusief btw vermeld. Er geldt een btw percentage van 21%. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door CrisisProfs aan te wijzen bankrekening. Wij factureren de helft van het bedrag bij aanvang van de opdracht en het restant maandelijks achteraf op basis van bestede tijd. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 4 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan CrisisProfs met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen zoals in deze artikelen zijn aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

6. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Crisis-Profs de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

7. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die CrisisProfs verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. CrisisProfs kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd en betaald. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever CrisisProfs hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van CrisisProfs, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

8.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft CrisisProfs vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

8.2 CrisisProfs mag van haar bevoegdheid tot voortijdig beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. CrisisProfs behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

8.3 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

9. Annulering, verplaatsing en wijziging

9.1 Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd zullen de reeds gemaakte kosten worden gedeclareerd. Indien van toepassing geldt in aanvulling daarop artikel 9.2.

9.2 Bij verplaatsing of annulering van een overeengekomen opleiding, trainings- of oefendatum geldt het volgende. Bij verplaatsing of annulering binnen 15 werkdagen voor de uitvoeringsdatum brengt het CrisisProfs 100% van de uitvoeringskosten (‘gereserveerde trainings- capaciteit’) in rekening. Tussen vier weken en 15 dagen voor de uitvoeringsdatum brengt het CrisisProfs 50% van de uitvoeringskosten in rekening. De uitvoering van de verplaatste activiteit dient plaats te vinden binnen 6 maanden na de oorspronkelijke uitvoeringsdag. In alle andere gevallen behoudt CrisisProfs zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen. Restitutie van vooraf betaalde cursusgelden zullen binnen 30 dagen worden teruggestort.

9.3 Bij annulering van een individuele (‘open’) inschrijving voor een opleidings-, trainings- of oefenactiviteit geldt het volgende. Annulering betreft het opheffen van de aanmelding of het niet deelnemen aan één van de trainingsdagen (tenzij inhalen mogelijk is op de betreffende training), door de deelnemer. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsregeling:

Na schriftelijke bevestiging door CrisisProfs van uw aanmelding voor een training heeft u 14 werkdagen bedenktijd waarbinnen u kosteloos zonder opgaaf van reden uw aanmelding kunt annuleren.
Tot 2 maanden vóór aanvang van de eerste trainingsdag kunt u zonder kosten schriftelijk annuleren.
Bij annulering gelijk aan of korter dan 2 maanden voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 100% van de trainingsprijs in rekening gebracht (exclusief arrangement- kosten).
Bij annulering gelijk aan of korter dan 8 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag worden ook de arrangementkosten in rekening gebracht.
Deze annuleringsregeling vervalt wanneer een andere medewerker van uw organisatie in uw plaats deelneemt.

9.4 Indien de klant een ondertekende geoffreerde activiteit wenst te annuleren, dient hij CrisisProfs hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Bij annulering van de activiteit(en) zoals vermeld in de ondertekende offerte binnen 14 dagen na de ondertekeningsdatum, brengt CrisisProfs geen annuleringskosten in rekening.

Indien de activiteit(en) binnen de ondertekende offerte worden geannuleerd na 14 dagen na de ondertekeningsdatum, brengt CrisisProfs annuleringskosten in rekening ter hoogte van 50% van de offerteprijs.

Deze annuleringskosten zijn niet van toepassing indien de klant de activiteit(en) binnen hetzelfde offertejaar alsnog bij CrisisProfs afneemt.

CrisisProfs behoudt zich het recht voor om bij annulering van de geoffreerde activiteit(en) de eventuele kosten voor reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen, voor zover deze kosten niet al in de offerteprijs zijn verwerkt.

10. Overmacht

CrisisProfs is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar opdrachten uit overeenkomsten niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en omstandigheid die redelijkerwijs niet voor het risico van Crisis-Profs behoort te komen, waartoe vertraging bij of tekortkoming door haar leveranciers, vervoersproblemen en werkstakingen behoren

Indien CrisisProfs door overmacht niet in staat is de overeenkomst (tijdig) uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of, bij blijvende verhindering, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden te verklaren zonder dat zij jegens opdrachtgever tot betaling van schadevergoeding is verplicht, echter onder de verplichting om van CrisisProfs af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht..

11. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, formats, scenario’s waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven te allen tijde het (intellectueel) eigendom van CrisisProfs. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Crisis-Profs. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

CrisisProfs is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden behoudens als openbaarmaking reeds heeft plaatsgevonden of afgedwongen door de rechter. In het kader van de opdracht zal CrisisProfs alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van CrisisProfs aan derden geen mededeling doen over de aanpak van CrisisProfs, zijn werkwijzen en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

13. Klachten en aansprakelijkheid

Een klacht over de verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen 14 dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt, schriftelijk aan CrisisProfs kenbaar te maken. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken. In geval van een tekortkoming, biedt de opdrachtgever CrisisProfs de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen.

De eigenaar van CrisisProfs, mevrouw Kitty Hahn-Legeland is de verantwoordelijke functionaris voor de klachtenprocedure.

Klachten worden te allen tijde uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Klachten worden door CrisisProfs binnen 30 dagen afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de klant hiervan binnen deze termijn schriftelijk in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. De klant krijgt hierbij tevens een indicatie wanneer CrisisProfs uitsluitsel inzake de klacht kan geven.

CrisisProfs heeft bij een terechte klacht de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

CrisisProfs is aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Crisis-Profs van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat CrisisProfs voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, uitsluitend indien tekortkoming als wanprestatie is aangetoond. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een kwartaal hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Klachten en wijze van afhandelen worden door CrisisProfs geregistreerd en voor de duur van 60 maanden bewaard.

14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Rotterdam daar ingeschreven.

15. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam of indien partijen daaraan gezamenlijk de voorkeur geven, worden voorgelegd aan Ing. Ton van Liempd, Senior Projectmanager/Mediator/extern adviseur bij BFC B.V. https://www.linkedin.com/in/ton-van-liempd-b9b3762b/?originalSubdomain=nl

Het oordeel van de mediator, ing. Ton van Liempd, is voor CrisisProfs bindend. Eventuele consequenties worden door CrisisProfs snel afgehandeld.

16. NRTO Gedragscode

Crisisprofs is NRTO gecertificeerd. Hierbij zijn wij gebonden om aan de volgende gedragscode te voldoen. Klik hier om deze te downloaden.